VOZILA NA POGON PLINOM Ispitivanje vozila pregrađenih na pogon plinom  
 

 

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom (NN, broj 4/2000, 57/2001 i 91/2001)

Sve češćom uporabom stlačenoga prirodnog plina (metana) kao pogonskoga goriva u motornim vozilima, potom pojavom novih tehničko-tehnoloških dostignuća vezanih uz ukapljeni naftni plin (UNP; propan-butan) te usvajanjem u Ženevi (u okviru Ekonomskog povjerenstva UN za Europu, odnosno njegove radne skupine WP 29 - Svjetski forum za usklađivanje pravilnika o vozilima) homologacijskog Pravilnika ECE-R 67 (u Republici Hrvatskoj je trenutno na snazi homologacijski Pravilnik ECE-R 67 00) koji je obradio normative za opremu i uređaje za ukapljeni naftni plin, a kasnije usvajanjem i homologacijskog Pravilnika ECE-R 110 (taj pravilnik još nije na snazi u Republici Hrvatskoj) koji je obradio normative za opremu i uređaje za stlačeni prirodni plin, stvorila se potreba za nužne izmjene i dopune postojećeg Pravilnika o tehničkim normativima za uređaje i opremu za pogon motornih vozila na tekući naftni plin ( NN, broj 4/2000, 57/2001 i 91/2001 u daljem tekstu Pravilnik o plinu). Novi je Pravilnik u odnosu na raniji obradio opsežniju problematiku te se odnosi na:

primjenu ukapljenoga naftnog plina

primjenu stlačenoga prirodnog plina

uvjete kojima moraju udovoljavati servisne radionice i serviseri za ugradnju plinskih uređaja u vozilo

obvezu servisera da nakon ugradnje plinskih uređaja izda Izjavu servisa o podobnosti ugrađenog uređaja

valjano atestirane uređaje koji se smiju ugrađivati u vozilo

ispitivanje vozila budući se ugradnja plinskih uređaja smatra pregradnjom vozila

određivanje uvjeta za spremnike plina te rok njihova korištenja

određivanje uređaja za ispitivanje propuštanja plina tj. određivanje prisutnosti plina oko uređaja i u radionici

Navedeni Pravilnik rađen je na osnovi vrijedećih europskih propisa, a s čvrstim osloncem na talijanske propise, budući Italija prednjači u razvoju uređaja i opreme za pogon motornih vozila plinom te zbog toga što su uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom, talijanskih proizvođača, najzastupljeniji na hrvatskom tržištu. Najveće novosti novoga Pravilnika svakako se odnose na ugradnju metana te ovlaštenja servisnih radionica, kao i obveze propisanoga ispitivanja vozila nakon ugradnje plinskog uređaja.

Osnovne odrednice za provedbu postupka ispitivanja vozila s ugrađenim plinskim uređajem

Isključivo ovlaštena servisna radionica smije obavljati pregradnje vozila na pogon plinom, potom zamjene spremnika plina / uređaja u plinskoj instalaciji vozila te izgradnju i ponovnu ugradnju spremnika plina pri produljenju valjanosti tlačne probe.

Pod ovlaštenom servisnom radionicom razumijeva se radionica kojoj je ovlaštena organizacija za ispitivanje vozila iz članka 284. Zakona o sigurnosti prometa na cestama potvrdila ispunjavanje uvjeta propisanih Pravilnikom o plinu te koja posjeduje vrijedeće odobrenje Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Ovlaštena servisna radionica temeljni je preduvjet kvalitete te tehničke podobnosti i ispravnosti plinske instalacije ugrađene u vozilo.

Ugrađivati se smiju samo odobreni (atestirani) uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom , odnosno spremnici plina prema Uputi za odobravanje spremnika koji se koriste pri pogonu vozila plinom (UNP-om i metanom) .

Ovlaštena servisna radionica dužna je poštivati odredbe Pravilnika o plinu.

Nakon obavljanja bilo kojeg od gore navedenih poslova, ovlaštena servisna radionica dužna je izdati IZJAVU SERVISERA O UGRADNJI I PODEŠENOSTI UREĐAJA I OPREME ZA POGON MOTORNOG VOZILA PLINOM: UNP-om, METANOM (Predložak za ispitivanje vozila s pogonom na plin) - u daljem tekstu: Izjava servisera - Predložak za ispitivanje)

Vozilo se smije primiti na ispitivanje samo na osnovi Izjave servisera - Predložak za ispitivanje izdane od strane ovlaštene servisne radionice.

Kod plinske instalacije za pogon motornih vozila UNP-om, uz provjeru da li ventil spremnika konstrukcijski odgovara spremniku plina na koji je ugrađen, kutomjerom se provjerava kut nagiba spremnika plina (odnosno ventila spremnika plina). Jedino ispravno ugrađeni ventil spremnika plina spriječit će dalje punjenje UNP-om kad se napuni 80% obujma

Propisanim uzimanjem uzoraka atmosfere u neposrednoj blizini plinskog uređaja u vozilu, od spremnika plina do motora, utvrđuje se nepropusnost cjelokupne plinske instalacije. Plinska instalacija smatra se nepropusnom kada detektorom prisutnosti plina utvrđena koncentracija plina ne prelazi opasnu koncentraciju.

Ispitivanje vozila u koji je ugrađen plinski uređaj smije obavljati samo ovlašteni nadzornik tehničke ispravnosti vozila u za taj posao ovlaštenoj STP.

Pri ispitivanju vozila pregrađenog na pogon plinom obavlja se analiza ispušnih plinova prema EKO-testu tijekom pogona motora plinom, a moraju biti zadovoljene propisane granične vrijednosti ispušnih plinova za benzinske motore

Prema unaprijed dogovorenim procedurama ovlašteni nadzornik obavlja pregled plinske instalacije ugrađene u vozilo, a Centar za vozila Hrvatske, u slučajevima kada je to propisano dogovorenim procedurama, nakon analize i obrade potrebne dokumentacije izdaje završne dokumente o plinskom uređaju u vozilu i vozilo sa svim sastavnicama plinskog uređaja uvodi u jedinstvenu bazu podataka.

UPUTA ZA ODOBRAVANJE SPREMNIKA KOJI SE KORISTE PRI POGONU VOZILA PLINOM (UNP-om i metanom)

Zbog učestalih upita u svezi s mogućnošću dobivanja pozitivnoga nalaza za spremnik plina koji se koristi u motornom vozilu, a riječ je o raznim slučajevima koji se pojavljuju na tržištu, daje se sljedeća uputa:

Spremnici plina koji se koriste u motornim vozilima kao dio uređaja i opreme za pogon vozila plinom mogu biti izrađeni, ispitani te odobreni za uporabu na temelju:

Nacionalnih propisa (bilo koje zemlje) i/ili Na temelju Pravilnika ECE-R 67 Spremnici izrađeni na temelju nacionalnih propisa

Novi spremnik izrađen na temelju hrvatskih nacionalnih propisa, da bi mogao biti ugrađen u motorno vozilo kao dio opreme plinskoga pogona, mora imati pripadajuće Uvjerenje nadležne Inspekcije posuda pod tlakom RH (IPTRH) te neposredno prije ugradnje u vozilo i Rješenje iste IPTRH. Novi spremnik izrađen na temelju nacionalnih propisa bilo koje druge zemlje mora udovoljavati uvjetima iz članka 11. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom (dalje u tekstu: Pravilnik o plinu; NN broj 4/2000), te po pozitivnom nalazu nadležne IPTRH mora dobiti odgovarajuće Rješenje.

Da bi IPTRH pristupila provjeri tehničko-tehnološke dokumentacije (a pod tehničko-tehnološkom dokumentacijom može se smatrati i uredan prometni dokument o vozilu ovjeren od nadležne institucije) odnosno pregledu spremnika i po potrebi tlačnoj probi spremnika mora se udovoljiti zahtjevu propisanom u članku 11. stavak 1. Pravilnika o plinu.

Ako je spremnik, koji ima Rješenje prema točki 1.1., ugrađen u vozilo u roku kraćem od dvije godine od datuma proizvodnje odnosno zadnje provedene tlačne probe označene na spremniku, CVH će po pozitivnom ishodu ispitivanja vozila izdati i ovjeriti Certifikat za spremnik (prateći dokument o spremniku s tehničkim podacima, podacima o vlasniku i vozilu u koji je ugrađen spremnik, te o periodičkim pregledima i obavljenim tlačnim probama).

Ako je spremniku, koji ima Rješenje prema točki 1.1., do ugradnje u vozilo prošao rok dulji od dvije godine od datuma proizvodnje odnosno zadnje obavljene tlačne probe označene na spremniku, spremnik treba podvrći dodatnom pregledu i tlačnoj probi, a inspektor IPTRH će po pozitivnom ishodu tlačne probe izdati Rješenje. Po pozitivnom ispitivanju vozila CVH će temeljem Rješenja izdati i ovjeriti Certifikat za spremnik.

Svaki spremnik koji je ispitan prema nacionalnim propisima, bez obzira na visinu ispitnog tlaka, mora u zoni plinske faze imati ugrađene sigurnosne uređaje sukladno članku 14. Pravilnika o plinu.

Spremnici izrađeni na temelju odgovarajućega homologacijskog pravilnika

Ako je spremnik odobren (homologiran) prema vrijedećem homologacijskom pravilniku (za UNP - ECE-R 67; za metan - još u izradi) i na sebi ima propisanu homologacijsku oznaku (npr. E8 67R 00B2018 ), treba postupiti na sljedeći način:

Spremnik kojemu od datuma proizvodnje do dana ugradnje u vozilo nije istekao rok dulji od dvije godine, može se ugraditi u vozilo kao dio opreme plinskoga pogona bez prethodnoga pregleda i tlačne probe od strane inspektora IPTRH. CVH će po pozitivnom ispitivanju vozila izdati i ovjeriti Certifikat za spremnik, a tehničke podatke će prepisati sa spremnika.

Ako je od datuma proizvodnje (ili posljednje tlačne probe) do dana ugradnje u vozilo prošao rok dulji od dvije godine, spremnik temeljem Izjave o sukladnosti treba kod IPTRH podvrći pregledu i tlačnoj probi. Po pozitivnom ishodu pregleda i tlačne probe inspektor IPTRH će izdati Rješenje, temeljem kojega će CVH po pozitivnom ishodu ispitivanja vozila izdati i ovjeriti Certifikat za spremnik. Izjava o sukladnosti mora, uz brojeve za koliku je seriju spremnika izdana, sadržavati i tvornički broj spremnika za kojeg će se izdati Rješenje.

Spremnici homologirani prema pravilniku ECE-R 67 (za UNP) moraju u zoni plinske faze imati ugrađene sigurnosne uređaje sukladno članku 14. Pravilnika o plinu.

Uvoz vozila s ugrađenim uređajima i opremom za pogon vozila plinom - izrada nalaza IPTRH za spremnik:

Ako je uvezeno motorno vozilo u koje nije tvornički ugrađen uređaj i oprema za pogon vozila plinom, vozilo će se prije ispitivanja uputiti u ovlaštenu servisnu radionicu koja treba obaviti pregled i izdati Izjavu servisera, a u odnosu na spremnik mogu nastati sljedeći slučajevi:

Ugrađeni spremnik je homologiranog tipa prema točki 2. ove Upute. Nakon pregleda ovlaštena servisna radionica izdaje Izjavu servisera te upućuje vozilo na ispitivanje. Po pozitivnom ishodu ispitivanja vozila CVH izdaje i ovjerava Certifikat za spremnik poštujući rok periodičkoga pregleda i tlačne probe od 5 godina. Ako je taj rok prošao, CVH izdaje neovjereni Certifikat za spremnik i upućuje vozilo da preko ovlaštene servisne radionice obavi kod IPTRH periodični pregled i tlačnu probu, nakon čega se vraća u CVH gdje se završava postupak ispitivanja vozila i ovjerava Certifikat za spremnik, ako je ishod ispitivanja pozitivan.

Ako je ugrađeni spremnik plina odobren temeljem nacionalnih propisa prema točki 1. ove Upute, da bi se koristio u RH mora imati pozitivan nalaz IPTRH. Dokument koji pri tomu izdaje IPTRH nosi naziv Rješenje. Rješenje se izdaje za svaki spremnik (i nosi odgovarajući tvornički broj spremnika) koji je izrađen na temelju provjerene tipne tehničko-tehnološke dokumentacije (iz točke 1.2 ove Upute) uz pregled i po potrebi provedene tlačne probe. Ovlaštena servisna radionica ugrađuje spremnik, izdaje Izjavu servisera te upućuje vozilo u CVH, a CVH po pozitivnom ishodu ispitivanja vozila izdaje i ovjerava Certifikat za spremnik.

Ako su plinski uređaji i oprema tvornički ugrađeni u vozilo, vozilo mora imati COC dokument (dokument o jedinstvenoj europskoj homologaciji vozila temeljem odgovarajuće Smjernice) u kojem uz popis svih ostalih izvršenih homologacija po određenim pravilnicima mora biti i po ECE-R 67 (za UNP). Takvo vozilo se upućuje na ispitivanje mimo ovlaštene servisne radionice tj. bez Izjave servisera. CVH će, po pozitivnom ishodu ispitivanja vozila, izdati i ovjeriti Certifikat za spremnik uz uvjet da od zadnje tlačne probe nije prošao rok dulji od 5 godina. Ako je od zadnje tlačne probe prošao rok dulji od 5 godina, CVH će izdati neovjereni Certifikat za spremnik i uputiti vozilo u ovlaštenu servisnu radionicu kako bi se obavio periodični pregled i tlačna proba kod IPTRH, a inspektor će po pozitivnom ishodu izdati Rješenje. Ovlaštena servisna radionica ugrađuje spremnik, izdaje Izjavu servisera te upućuje vozilo u CVH koji završava ispitivanje i po pozitivnom ishodu ovjerava Certifikat za spremnik.

Ako su na spremniku utisnute oznake ispitivanja i odobrenja po nacionalnim propisima i prema pravilniku ECE-R 67 za UNP (dvojne oznake), u svrhu ishođenja pozitivnog mišljenja od IPTRH postupit će se kao da je na spremniku samo homologacijska oznaka po ECE R-67 za UNP.

Spremnik stariji od 7 godina, bez obzira po kojim propisima je ispitan, ako ga do tada nije ispitala i pregledala IPTRH, ne može se upotrebljavati u RH.

Ova Uputa je urađena na osnovi suglasnosti IPTRH i Ministarstva pomorstva, prometa i veza i primjenjuje se od 31. prosinca 2001. godine.

Zagreb, lipnja 2001. godine CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE Institut za vozila

POSTUPAK ISPITIVANJA VOZILA PREGRAĐENOG NA POGON PLINOM U RH

Pregradnju motornog vozila na pogon plinom u RH smije obaviti samo, od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, ovlaštena servisna radionica.

Nakon što je ovlaštena servisna radionica obavila pregradnju motornog vozila na pogon plinom, dužna je izdati uredno popunjenu i ovjerenu Izjavu servisera - predložak za ispitivanje , uz koju prilaže dokumente za ugrađeni spremnik plina (Uvjerenje IPTRH, Rješenje IPTRH, Izjavu o sukladnosti za homologirane spremnike plina, Certifikat za spremnike plina koji su već bili ugrađeni i registrirani u RH u nekom drugom vozilu) i dokument za isparivač odnosno regulator tlaka .

Ovlaštena servisna radionica može izdati i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja te obaviti prvo punjenje spremnika plinom nakon kojeg će punitelj plina ovjeriti ispravnost sustava za punjenje spremnika plinom u za to predviđenoj rubrici. Sve navedene dokumente ovlaštena servisna radionica predaje vlasniku vozila.

Ispitivanju vozila, u za to ovlaštenoj Stanici za tehnički pregled vozila (STP), mora se pristupiti u roku od 15 dana po obavljenoj pregradnji vozila na pogon plinom.

Vozilo pristupa ispitivanju temeljem:

Urednih prometnih dokumenata (Prometna dozvola i Knjižica vozila) u slučaju kada se radi o vozilima koja su već registrirana u RH

Prometnih dokumenata zemlje iz koje je vozilo uvezeno (ako se radi o uvozu rabljenog vozila), Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (E25) odnosno temeljem Izjave o sukladnosti tipno odobrenog vozila te Jedinstvene carinske deklaracije i Računa u slučajevima kada se radi o vozilima koja se prvi puta registriraju u RH.

Uredno popunjene i ovjerene Izjave servisera - predloška za ispitivanje (izdane od strane ovlaštene servisne radionice) s priloženom prije navedenom potrebnom dokumentacijom za ugrađeni spremnik plina te isparivač odnosno regulator tlaka i Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja (s evidentiranom provjerom ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom ne starijom od 30 dana).

U slučaju kada ovlaštena servisna radionica nije izdala Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja izdati će ga ovlaštena STP i uputiti vozilo na provjeru ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom koje obavlja i u za to predviđenoj rubrici ovjerava punitelj plina.

Proceduri ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom prethodi obavljanje izvanrednog tehničkog pregleda, a prilikom same procedure ispitivanja vozila obavlja se:

Utvrđivanje je li plinska instalacija ugrađena u skladu sa vrijedećim propisima u RH.

Sva snimanja koja se obavljaju na "pregrađenom vozilu" (prema obrascu za ispitivanje vozila)

Odvaga vozila (svake osovine zasebno te odvaga cijeloga vozila)

Ispitivanje štetnih sastojaka ispušnih plinova prema programu EKO TESTA, s pogonom motora samo s ugrađenom vrstom plina

Po obavljanju procedure ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom STP svu potrebnu dokumentaciju dostavlja Centru za vozila Hrvatske (CVH) koji poslije njezine analize i obrade ispostavlja vlasniku vozila/podnositelju zahtjeva (ako je ishod ispitivanja i obrade pozitivan) popunjene sljedeće dokumente:

Potvrdu o ispitivanju vozila - (2 primjerka)

Certifikat - (1 primjerak)

Uvjerenje - (1 primjerak)

Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja , uz upisan broj Uvjerenja - (1 primjerak)

POSTUPAK ISPITIVANJA UVEZENOG VOZILA PREGRAĐENOG NA POGON PLINOM

Pri uvozu vozila pregrađenog na pogon plinom u RH vlasnik vozila dužan je obaviti sve potrebne procedure carinjenja i podmirivanja svih potrebnih davanja koja se odnose na uvoz vozila pregrađenog na pogon plinom u RH.

U prometnom dokumentu zemlje iz koje se vozilo uvozi mora biti evidentirano da se radi o vozilu pregrađenom na pogon plinom.

Uvezeno vozilo pregrađeno na pogon plinom mora pristupiti u ovlaštenu servisnu radionicu u RH koja obavlja pregled plinske instalacije ugrađene u/na vozilo te, ako je potrebno, obavlja usklađivanje plinske instalacije ugrađene u/na vozilo sa vrijedećim propisima u RH. Za obavljeno ovlaštena servisna radionica dužna je izdati uredno popunjenu i ovjerenu Izjavu servisera - predložak za ispitivanje , uz koju, ako je potrebno, prilaže presliku dokumenata za ugrađeni spremnik plina (sukladno Uputi za odobravanje spremnika koji se koriste pri pogonu vozila plinom). Ovlaštena servisna radionica može izdati i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja te obaviti prvo punjenje spremnika plinom nakon kojeg punitelj plina ovjerava ispravnost sustava za punjenje spremnika plinom u za to predviđenoj rubrici.

Sve navedene dokumente ovlaštena servisna radionica predaje vlasniku vozila.

Ispitivanju vozila, u za to ovlaštenoj Stanici za tehnički pregled vozila (STP), mora se pristupiti prije prve registracije vozila u RH.

Vozilo pristupa ispitivanju temeljem:

Jedinstvene carinske deklaracije za vozilo pregrađeno na pogon plinom

Računa o porijeklu vozila

Urednih prometnih dokumenata zemlje iz koje je vozilo uvezeno i Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (E25)

Uredno popunjene i ovjerene Izjave servisera - predloška za ispitivanje (izdane od strane ovlaštene servisne radionice u RH) s priloženom prije navedenom potrebnom dokumentacijom za ugrađeni spremnik plina i Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja (s evidentiranom provjerom ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom ne starijom od 30 dana).

U slučaju kada ovlaštena servisna radionica nije izdala Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja izdati će ga ovlaštena STP i uputiti vozilo na provjeru ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom koje obavlja i u za to predviđenoj rubrici ovjerava punitelj plina.

Proceduri ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom prethodi obavljanje izvanrednog tehničkog pregleda, a prilikom same procedure ispitivanja vozila obavlja se:

Utvrđivanje je li plinska instalacija ugrađena u skladu sa vrijedećim propisima u RH.

Sva snimanja koja se obavljaju na "pregrađenom vozilu" (prema obrascu za ispitivanje vozila)

Odvaga vozila (svake osovine zasebno te odvaga cijeloga vozila)

Ispitivanje štetnih sastojaka ispušnih plinova prema programu EKO TESTA, s pogonom motora samo s ugrađenom vrstom plina

Po obavljanju procedure ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom STP svu potrebnu dokumentaciju dostavlja Centru za vozila Hrvatske (CVH) koji poslije njezine analize i obrade ispostavlja vlasniku vozila/podnositelju zahtjeva (ako je ishod ispitivanja i obrade pozitivan) popunjene sljedeće dokumente:

Potvrdu o ispitivanju vozila - (2 primjerka)

Certifikat - (1 primjerak)

Uvjerenje - (1 primjerak)

Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja, uz upisan broj Uvjerenja - (1 primjerak)

POSTUPAK PREGLEDA SPREMNIKA NAKON PRODULJENJA VALJANOSTI TLAČNE PROBE POSTUPAK PRI ZAMJENI UREĐAJA (SPREMNIKA PLINA) U PLINSKOJ INSTALACIJI VOZILA

U RH ugradnju spremnika plina nakon produljenja valjanosti tlačne probe (produljenje valjanosti tlačne probe spremnika plina obavlja IPTRH) i zamjenu uređaja/spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila smije obaviti samo, od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, ovlaštena servisna radionica.

Nakon što je ovlaštena servisna radionica obavila ugradnju spremnika plina nakon produljenja valjanosti tlačne probe, ili zamjenu uređaja/spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila, dužna je izdati uredno popunjenu i ovjerenu Izjavu servisera - predložak za ispitivanje , uz koju će priložiti dokumente za ugrađeni spremnik plina (Rješenje IPTRH kada se radi o produljenju valjanosti tlačne probe, a kada se radi o zamjeni spremnika plina Uvjerenje IPTRH, Rješenje IPTRH, Izjavu o sukladnosti za homologirane spremnike plina, Certifikat za spremnike plina koji su već bili ugrađeni i registrirani u RH u nekom drugom vozilu) i dokument za isparivač odnosno regulator tlaka (ukoliko je zamjenjen isparivač/regulator tlaka). Ovlaštena servisna radionica može izdati i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja te obaviti prvo punjenje spremnika plinom nakon kojeg će punitelj plina ovjeriti ispravnost sustava za punjenje spremnika plinom u za to predviđenoj rubrici.

Sve navedene dokumente ovlaštena radionica predaje vlasniku vozila.

Postupak pregleda spremnika nakon produljenja valjanosti tlačne probe i postupak pri zamjeni uređaja/spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila smije obaviti samo za to ovlaštena Stanica za tehnički pregled vozila (STP).

Vozilo pristupa navedenim postupcima temeljem:

Urednih prometnih dokumenata ( Prometna dozvola i Knjižica vozila )

Certifikata - bijele knjižice (stari dokument za spremnik) i Certifikata - žute knjižice (stari dokument za kompletan plinski uređaj u vozilu) kada se radi o vozilima ispitanim i odobrenim prije 2002-01-01 odnosno temeljem Certifikata, Uvjerenja i Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja kada se radi o vozilu ispitanom i odobrenom nakon 2002-01-01.

Uredno popunjene i ovjerene Izjave servisera - predloška za ispitivanje (izdane od strane ovlaštene servisne radionice) s priloženom prije navedenom potrebnom dokumentacijom za ugrađeni spremnik plina te isparivač odnosno regulator tlaka i Kartona ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja (s evidentiranom provjerom ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom ne starijom od 30 dana).

U slučaju kada ovlaštena servisna radionica nije izdala Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja izdati će ga ovlaštena STP i uputiti vozilo na provjeru ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom koje obavlja i u za to predviđenoj rubrici ovjerava punitelj plina.

Prilikom postupka pregleda spremnika nakon produljenja valjanosti tlačne probe i postupka pregleda pri zamjeni uređaja/spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila obavlja se utvrđivanje jesu li promjene u/na plinskoj instalaciji vozila izvedene u skladu sa vrijedećim propisima u RH.

Po obavljanju postupka pregleda spremnika nakon produljenja valjanosti tlačne probe i postupka pri zamjeni uređaja u plinskoj instalaciji vozila, STP stranki uručuje pravilno i u cijelosti popunjene i propisano ovjerene Certifikat - bijelu knjižicu (stari dokument za spremnik) i Certifikat - žutu knjižicu (stari dokument za kompletan plinski uređaj u vozilu) kada se radi o vozilima ispitanim i odobrenim prije 2002-01-01 odnosno Certifikat, Uvjerenje i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja kada se radi o vozilu ispitanom i odobrenom nakon 2002-01-01, a svu potrebnu dokumentaciju dostavlja Centru za vozila Hrvatske (CVH) kojem ista služi za stalno i točno ažuriranje baze podataka o vozilima pregrađenim na pogon plinom.

Po obavljanju postupka pri zamjeni spremnika plina u plinskoj instalaciji vozila STP stranki uručuje pravilno i u cijelosti popunjen i propisano ovjeren Certifikat - žutu knjižicu (stari dokument za kompletan plinski uređaj u vozilu) kada se radi o vozilima ispitanim i odobrenim prije 2002-01-01 odnosno Uvjerenje i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja kada se radi o vozilu ispitanom i odobrenom nakon 2002-01-01, a svu potrebnu dokumentaciju dostavlja u CVH koji poslije njezine analize i obrade ispostavlja vlasniku vozila/podnositelju zahtjeva Certifikat za novougrađeni spremnik plina.

NAPOMENA: Ovim pregledima može pristupiti samo vozilo kojem je pri prethodnoj (posljednjoj) registraciji vozila bio uredno obavljen i evidentiran tehnički pregled plinske instalacije u vozilu (prema ovjeri u CERTIFIKATU - žutoj knjižici odnosno u Kartonu ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja). Ako plinski uređaj nije evidentiran i pregledan pri prethodnom tehničkom pregledu vozila, tada vozilo mora proći propisani postupak ispitivanja vozila s ugrađenim plinskim uređajem sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom (NN 4/2000, 57/2001 i 91/2001).

© Copyright, 2012 Sva prava pridržana Powered By Joomla 2.5 template design by Iznogud Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.